LockPicking Allur F60mm-6k (Vskrytie Allyur F60mm-6k PD .part12 (Vskrytie cilindrovogo mehanizma Allyur F60mm-6k.Vskrytie otmychkami perforirovannogo zamka Allyur.Razbor zamka, rassmotrenie konstrukcii i raboty ego!)) (Time: 0 min.)


id: 3014
Manufacturer: Allur
Article: F60mm-6k
Description: Vskrytie Allyur F60mm-6k PD .part12 (Vskrytie cilindrovogo mehanizma Allyur F60mm-6k.Vskrytie otmychkami perforirovannogo zamka Allyur.Razbor zamka, rassmotrenie konstrukcii i raboty ego!)
Hacking method: LockPicking
Hacking time: 0 min.
Date: 2015-04-05 09:53:52

Source: http://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/3014_АЛЛЮР_F60mm-6k.html